- 22 March 2018 -

Samenwerking huisartsen en wijkbewoners met (Turkse) migratie-achtergrond biedt kans voor verbetering

Verbeteringen in de huisartsenzorg aan wijkbewoners met een (Turkse) migratie-achtergrond zijn nodig én mogelijk. Deze verbeteringen betreffen zowel aspecten aan de kant van de huisarts als aspecten aan de kant van de wijkbewoner. Dat blijkt uit een analyse die de afgelopen periode is uitgevoerd bij zowel de huisartsenpraktijken als onder wijkbewoners. Daarbij werden knelpunten, ervaringen en wensen met betrekking tot de huisartsenzorg aan wijkbewoners met een (Turkse) migratie-achtergrond onderzocht.

De inventarisatie heeft deels schriftelijk plaatsgevonden en voor het merendeel middels persoonlijke gesprekken en groepsdialogen. Daarnaast zijn er twee sessies geweest waarbij de huisartsen en de wijkbewoners met elkaar in dialoog zijn gegaan. Wat uit deze gesprekken naar voren kwam, is dat het belangrijk is dat er sámen gewerkt wordt aan de verbeteringen. Als aandachtspunten zijn verder genoemd:

 • Werken aan vertrouwen: investeren in relatie is belangrijk. Dat geldt voor beide partijen.
 • Verwachtingen over en weer: wat verwachten patiënten van de huisarts en vice versa. Maak duidelijk wat je wilt: wat wil je (weten) van de ander? Dat is een voorwaarde om serieus genomen te worden.
 • Spanningsveld tussen protocollair werken versus persoonsgerichte aandacht en persoonlijke betrokkenheid. Hoe ga je hiermee om als huisarts of praktijkondersteuner? En als patiënt?
 • Er is bij de wijkbewoners duidelijk behoefte om onder professionele begeleiding met elkaar te praten of geïnformeerd te worden over bepaalde thema’s. Werving bij voorkeur via de huisartsenpraktijk.
 • Communicatie: onmacht omdat je niet goed uit kunt leggen wat je bedoelt. Ook dat geldt voor beide partijen. Rekening houden met opleidingsniveau en laaggeletterdheid.

 

De volgende concrete afspraken zijn gemaakt:

 1. De huisartsen gaan over tot het aanstellen van een consulent huisartsenzorg voor migranten. Geplande startdatum 15 april 2018.
 2. De consulent krijgt onder andere de opdracht om zich te oriënteren op bestaande wijkgerichte preventieve activiteiten waarbij de wijkbewoners met een migratieachtergrond aan zouden kunnen sluiten, dan wel om deze mede te ontwikkelen.
 3. Er wordt beter gebruik gemaakt van de tolkentelefoon; dit kan door de consulent worden gestimuleerd en uitgelegd.
 4. Er worden in 2018 themabijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de huisartsenpraktijken. Onderwerpen voor 2018 (in willekeurige volgorde):
  – Uitleg gezondheidszorg in Nederland (wijze van financiering, taakverdeling in huisartsenpraktijk, telefonische triage, huisartsenpost e.d.)
  – Apotheker: preferentiebeleid zorgverzekeraar, medicatie op vakantie etc.
  – Uitleg over bepaalde ziektebeelden zoals diabetes en dementie
  – Mantelzorg
  – Hoe kunnen wij ons als patiënten beter voorbereiden op het huisartsenbezoek? Bijvoorbeeld aan de hand van drie goede vragen. Hoe kunnen we het consult beter benutten? Tips en trucs
  – Rol praktijkondersteuner GGZ

Projectaanvraag

Er is een projectaanvraag ingediend bij het achterstandsfonds van waaruit de consulent huisartsenzorg gefinancierd kan worden. In de projectaanvraag is tevens voorzien in de financiering van de projectmatige ondersteuning van dit onderdeel, waaronder het bewaken van de voortgang, het opleveren van de tussenevaluatie en de eindevaluatie.