- 27 September 2019 -

Verbreding Samenwerkwijze vanuit het GGZ-perspectief

Blog: Oscar Boerboom, GGZ verpleegkundig specialist en kwartiermaker Samenwerkwijze vanuit GGZ Oost Brabant regio Oss

  • Ik wil…
  • Ik kan…
  • Ik heb nodig…

Binnen de gemeente Oss hebben we ervaren dat de zorg voor onze burgers ook anders kan worden ingevuld en georganiseerd dan tot nu vaak het geval is geweest. Vraaggericht werken, waarbij we de regie en eigen kracht van de inwoner centraal blijven stellen. Dit blijkt goed te werken en leidt tot een verbetering van welzijn en tevredenheid. Het vergt van iedereen een groei- en leerproces, waarbij we ook echt anders leren denken, anders leren te doen en zeker ook echt anders durven te organiseren. Het doolhof van zorg- en welzijnsinstellingen en andere instanties is soms moeilijk te doorgronden en vraagt om een wezenlijke herziening.

Stappen durven zetten

Ook vanuit het perspectief van de geestelijke gezondheidszorg is een diepgaande verandering en vernieuwing ingezet, waarbij geestelijke gezondheidszorg dichtbij de burger meer en meer gemeengoed wordt. Waar voorheen vaker ingezet werd op een tijdelijke opname bij de GGZ  bij een crisis, wordt nu de zorg afgestemd op de persoonlijke behoefte van de burger in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving. Deze ambulantisering past goed bij de verbreding van de Samenwerkwijze in Oss. Vanuit de vertrouwde kliniek steeds meer actief in de wijk. En aan proberen te sluiten bij de zorg die de inwoner op dat moment nodig heeft in samenhang met belangrijke anderen, zoals familie en andere ondersteuners en ketenpartners. Integrale zorg mét onderlinge afstemming. Dat kan alleen maar als we ook echt stappen durven te zetten in een mooi veranderproces. Niet alleen mooie woorden, maar vooral ook daden laten zien. Continu blijven leren in het hele proces van verandering en van kritiek durven te leren om zo zichtbare resultaten te behalen.

Hoe gaat de GGZ Oost Brabant ook anders organiseren in de huidige verbreding van de Samenwerkwijze in Oss? GGZ in de Wijk wordt meer en meer uitgerold en breidt haar zorgactiviteiten in de wijken uit. Maar er is ook nog wezenlijk meer nodig!

Integratie FACT team

De GGZ heeft multidisciplinaire FACT behandelteams. Dat betekent een diversiteit aan behandelaren met verschillende expertise, naast de inzet van ervaringsdeskundigen en trajectbegeleiders. Deze teams zijn gespecialiseerd in het vormgeven van behandeling en ondersteuning aan burgers met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) naast problemen op meerdere levensgebieden. Momenteel staat het vizier van de organisatie gericht op het integreren van het ambulante FACT team in de zorg in de Ruwaard, op 1 januari 2020. Deze verandering biedt nieuwe perspectieven om behandeling en begeleiding, naast effectieve samenwerking met ketenpartners, nog efficiënter vorm te geven. En om bureaucratie en belemmerende factoren in de zorgverlening zoveel mogelijk terug te dringen of uit te bannen!

Naar tastbare resultaten

Het kan niet anders dan dat vraaggerichte veranderingen ook zichtbaar en tastbare resultaten teweeg brengen als ze de autonomie van de inwoner zoveel mogelijk ondersteunen. Nu het zorglandschap zich zo in beweging en verandering hult, kunnen we verder gaan toewerken naar echt integrale zorg met oog voor de eigen regie en kracht van iedere burger, waarbij samenwerking tussen alle betrokken partijen gemeengoed wordt. Zo kan de burger en zijn of haar omgeving profiteren van zorg, waarbij alle neuzen dezelfde kant op staan en organisatiebelangen ondergeschikt zijn aan het welzijn en de kwaliteit van leven van iedere inwoner!