Gebiedsgericht financieren en organiseren

Wij(k) de Ruwaard

In het project Gebiedsgericht financieren en organiseren draait het om het laten aansluiten van de geldstromen voor zorg en ondersteuning op de behoeften van de wijkbewoners. Sinds 1 januari 2018 werken we in de wijk vanuit één (wijk)budget voor Wmo, welzijn en daarmee samenhangende budgetten. De Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en Wet langdurige Zorg willen we zo snel mogelijk laten volgen. Het experiment voor deze eerste stap loopt tot 1 januari 2023. Door ontschot te financieren en organiseren willen we de leefbaarheid en vitaliteit van  ‘Wij(k) de Ruwaard’ vergroten.

Over Wij(k) de Ruwaard

Wij(k) de Ruwaard is een fijne veilige wijk om in te wonen en te werken, aantrekkelijk om te spelen, vol sociale contacten en boordevol activiteiten. Het is een plek waarin iedereen meetelt en elkaar voor de juiste zaken weet te vinden. Waarin iedereen samen denkt, doet en organiseert met als streven een leefbare wijk, waarin wijkbewoners zich zo vitaal mogelijk voelen.

Alle partners van Proeftuin Ruwaard, inclusief de wijkbewoners zelf, zijn betrokken bij dit project en werken samen aan de leefbaarheid en vitaliteit van Wij(k) de Ruwaard. Hierbij werken de proeftuin partijen samen met:

Visie

De deelnemers van de proeftuin zetten nu samen de stap naar gebiedsgericht bekostigen en organiseren van wonen, welzijn en zorg. Zij geloven dat dit als hefboom werkt voor het bereiken van de proeftuin doelstellingen: een betere gezondheid voor de wijkbewoners en een op de lange termijn houdbare kostenontwikkeling. Door gebiedsgericht te financieren en organiseren willen de betrokken partijen een kanteling teweegbrengen. Een kanteling waarbij – meer dan nu – de vraag van de inwoner leidend is en partijen als volgt samenwerken:

 • vanuit de leefwereld, volgens ‘ik wil, ik kan en ik heb nodig’
 • vanuit vertrouwen: voor iedereen en tussen iedereen
 • samen, integraal en gebiedsgericht
 • gezamenlijke overschotten of besparingen opnieuw in de wijk Ruwaard investeren

Gebiedsgericht financieren en organiseren ingrediënten

Over het experiment

De samenwerking vindt plaats binnen een gegeven budget, er wordt gewerkt op basis van de proeftuin werkwijze en de deelnemers werken vanuit het integrale wijkkader waarin de gemeente de gewenste resultaten voor de wijk en haar inwoners heeft geformuleerd. Gedurende de gehele looptijd worden maatschappelijke effecten gemeten, zoals het ervaren welbevinden van betrokken wijkbewoners en de maatschappelijke kosten en opbrengsten van de oplossingen die we samen met wijkbewoners realiseren.

Daarbij:

 • Werken we vraaggericht: we spelen in op de behoeften, mogelijkheden en talenten van wijkbewoners
 • Stimuleren en anticiperen we op betrokkenheid van wijkbewoners (individueel én collectief)
 • Denken, doen en organiseren we doelgroep overstijgend
 • Werken we ontschot en ontkokerd
 • Richten we ons op preventie en voorzorg
 • Stimuleren we zelfredzaamheid en gemeenschapszorg
 • Investeren we in een brede samenwerking, denk bijvoorbeeld aan scholen, verenigingen en kleine en grote werkgevers in de wijk.

Eén gezamenlijk wijkbudget

Uniek aan het experiment is het werken vanuit één wijkbudget, waarbij de wijkberoepskrachten beslissen over de inzet. Het is mogelijk dat er financiële voordelen worden behaald. Bijvoorbeeld door actievere wijkbewoners, meer preventieve en collectieve activiteiten en een efficiëntere werkwijze en daarmee minder kosten. Dit geld wordt evenredig verdeeld over de wijk, de financiers en de aanbieders.