image

"Ruimte maken voor verlangen naar nieuwe ervaringen"

Bij BrabantZorg zijn ze van mening dat iedereen talenten heeft en daar graag mee werkt en op aangesproken wordt. Dat betekent voor het bestuur van BrabantZorg dat ze haar medewerkers ondersteunt bij hun werk en hen niet voor de voeten loopt. Daarom verwoordt Frank van Putten, manager locatiegroep, de droom die BrabantZorg nastreeft in Ruwaard.

1) Wat is – in jouw woorden – de visie en doelstelling van proeftuin Ruwaard?

“Voor mij is Proeftuin Ruwaard:

 • richten op positieve gezondheid (balans van individu maar ook in de wijk),
 • meer samen, ontmoeten, actief deelnemen aan woongemeenschap,
 • meer zelf en samenredzaamheid,
 • iedereen doet en telt mee, uitgaan van talenten,
 • integrale zorg en dienstverlening (team Ruwaard ipv 20 verschillende aanbieders),
 • lagere maatschappelijke kosten.”

2) Waarom is BrabantZorg als participant betrokken bij proeftuin Ruwaard?

“Ik kan me niet voorstellen, dat we geen deelnemer zouden zijn, want de proeftuin sluit op alle fronten aan op waar wij als BrabantZorg voor staan:

 •  samenspel in zorg,
 •  iedere dag leren,
 •  slimme bedrijfsvoering,
 •  positieve gezondheid – het herwinnen, behouden van balans,
 •  aandachtig, betrouwbaar en samen.”

3) Waar lig je wakker van en wat zou je willen oplossen?

“Dat we ons in de samenleving zo vaak richten op beperkingen en zo weinig op talenten. Dat we onder druk van commercie en de media geen oog hebben voor de werkelijkheid van het leven. We streven iets na dat alleen in een sprookje kan. Het leven is niet maakbaar, het is niet altijd mooi, het leven is soms ronduit pijnlijk en verdrietig. Als we de “rafels van het leven” meer nemen als uitgangspunt en werken aan balans binnen die werkelijkheid, dan zouden we gelukkiger zijn.

Maar we koesteren ook oplossingen uit het begin/midden van de vorige eeuw als belangrijke verworvenheden in de samenleving. Terwijl deze oplossingen merkbaar afbreuk doen aan zelfredzaamheid, eigenwaarde en identiteit. Door het koesteren van het oude systeem kunnen we andere mogelijkheden in de samenleving niet zien; er niet voor open staan. Dit heeft als gevolg dat we met de beschikbare mensen, financiële middelen ver af zijn van het resultaat dat we zouden kunnen halen.”

4) Hoe betrek je medewerkers van BrabantZorg bij de ideeën en uitvoering?

“Door te ontmoeten, vragen te stellen, te luisteren, vragen te stellen, te luisteren en diep respect te hebben voor wat er tot nu toe is ontstaan uit liefde, professie en zorgzaamheid. Maar ook betrek ik hen door inzicht te geven via het schetsen van nieuwe perspectieven. En vooral ook door ruimte te maken voor verlangen naar nieuwe ervaringen (leren, doen).”

5) Hoe betrek je cliënten bij de ideeën en uitvoering?

“Op dezelfde manier als medewerkers.”

6) Wie werken er op dit moment mee binnen BrabantZorg aan proeftuin Ruwaard?

“Medewerkers thuiszorg, Sonja Haven, vrijwilligerscoördinator, Hanneke van de Camp, teammanager, Marloes de Haas, beleidsadviseur, Kathleen Westhoff, communicatieadviseur, Adrie van Osch, bestuurder en ikzelf.”

7) Over vijf jaar hoop ik dat we met proeftuin Ruwaard….

“… hebben bereikt dat Ruwaard een wijk is waar mensen hun talenten koppelen aan beperkingen van een ander en andersom. Dat het een wijk is waar mensen gelukkiger zijn en minder zorg nodig hebben en met sociaal kapitaal. Dat de kracht van mensen zichtbaar is en benut wordt en belangrijker is dan geld.

Ik hoop dat het een wijk is waar een verscheidenheid van professionals werken in een voor de wijkbewoners herkenbaar wijkteam (ontdaan van huidige uitingen van aanbieders). Op de achtergrond zijn ze wel onderdeel van en gevoed door hun eigen professie en organisatie.

Dat er duidelijke contouren zijn voor de manier van met elkaar omgaan die passend is bij nu en de nabije toekomst en dat we die contouren openhouden en we niet opnieuw vastroesten.

Ik hoop dat geld dit alles mogelijk maakt, maar geen doel op zich is en dat we een bijdrage leveren aan een beweging die groter is dan de wijk Ruwaard.”

Interview is geschreven door: Kathleen Westhoff, BrabantZorg