- 08 March 2018 -

Hoe halen we nóg meer uit 2018 dan uit 2017?

Verslag leersessie 6 maart 2018

Wat hebben we bereikt in 2017 en wat willen we in 2018 nog bereiken? Die vragen stonden centraal op dinsdag 6 maart tijdens de leersessie van Proeftuin Ruwaard met wijkbewoners, professionals en managers. Een verslag van de bijeenkomst.

De bewustwording van alle betrokken rondom ‘Anders denken, doen en organiseren’ en ‘Wij(k) de Ruwaard’ wordt als hoogtepunt beschouwd van het voorgaande jaar. Daarnaast zijn er een heleboel highlights benoemd, zichtbaar in onderstaande afbeelding. De unieke manier van samenwerking wordt gezien als belangrijkste reden waarom we zoveel met elkaar hebben bereikt.

Terugblik 2017: top 5

In groepjes van ongeveer vijf personen blikken wijkbewoners, professionals en managers terug op 2017. Zij beantwoorden de vragen: wat ging goed, wat was lastig en wat heb ik geleerd in 2017? En formuleerden vervolgens een top 5, die je kunt terugvinden in de het document Leersessie terugblik 2017 – top 5.

Levendige discussie

De top 5 van iedere groep wordt teruggekoppeld en er ontstaat een levendige discussie met de wijkbewoners. Zij zijn blij dat er verbindingen worden gelegd en dat er mooie initiatieven zijn ontstaan. Ook zien zij een echte verbetering voor sommige wijkbewoners. Wat voor hen niet duidelijk is, is waar de proeftuin nu precies over gaat. En het voelt alsof de kwetsbare bewoner het middelpunt van aandacht is, in plaats van dat alle wijkbewoners centraal staan. Professionals zijn het erover eens dat de werkwijze van de proeftuin dé werkwijze is die ze omarmen en borgen voor Wij(k) de Ruwaard. Elkaar kennen en vertrouwen hebben in elkaars kennis, kunde en professionaliteit zien zij als belangrijke pijlers.

Ervaren spagaat

Door de unieke werkwijze van de proeftuin ervaren betrokkenen allemaal op hun eigen manier een spagaat. Wijkbewoners ervaren een verschil in de binding tussen de proeftuin en wijkbewoners die al erg nauw betrokken zijn (zoals de participanten van het Huis van de Wijk en mensen die onderdeel uitmaken van de individuele casuïstiek) en de groep die (nog) niet of nauwelijks betrokken zijn. Voor professionals zit dit in het vinden van balans tussen het werken voor Wij(k) de Ruwaard en hun andere werkzaamheden. Voor managers is het op hun beurt weer ingewikkeld om professionals in Wij(k) de Ruwaard te steunen en te faciliteren en tegelijkertijd te voldoen aan de wensen en eisen van hun eigen organisatie.

Leersessies voor iedereen?

Ook de leersessies zoals deze komen nog aan bod. “Ik durf een wijkbewoner uit een van mijn casussen niet mee te nemen naar een leersessie.”, signaleert één van de professionals. Zij legt uit dat we de leersessies te ingewikkeld maken en we het niet uitgelegd krijgen aan de wijkbewoners. Gelukkig ontstaat er overeenstemming over het feit dat deze leersessies vooral bedoeld zijn voor het organiseren van de achterkant van het proces. Waarbij wordt geconstateerd dat de wijkbewoner veelal helemaal niet wil weten hoé het wordt georganiseerd, als het maar goed gebeurt. De oproep tot verbinding met de wijkbewoner wordt herkend en benoemd als aandachtspunt voor 2018.

Wilt u meedenken over hoe we wijkbewoners nog meer kunnen betrekken bij Wij(k) de Ruwaard? Of heeft u ideeën voor verhalen over, in en met de wijk of wilt u ze zelf vertellen? Neem dan contact op via rucreant@gmail.com.

Meten en monitoren

Belangrijk onderdeel van de proeftuin is het meten en monitoren van de effecten van alle activiteiten in de Ruwaard. Niet alleen om voortdurend in de gaten te houden of datgene dat we doen ook bijdraagt aan wat we willen bereiken, maar ook om het vertrouwen te krijgen en te behouden van betrokken organisaties. Bijvoorbeeld van de Osse gemeenteraad rondom het experiment met het Wmo-budget. Wijkbewoners vragen nadrukkelijk om ook de zachte kanten te meten en niet alleen de (harde) kostenopbrengst.

Aandachtspunten 2018

Daarna gaan we over naar 2018. Deelnemers wordt gevraagd om reflectiekaartjes in te vullen met daarin het antwoord op de vragen ‘Wat is mijn belangrijkste les’ en ‘Wat is mijn opgave voor 2018?’. De antwoorden worden daarna gezamenlijk teruggekoppeld. Voor de wijkbewoners gaat het vooral om gezien te worden in taal en beeld; zij willen aangesproken worden in begrijpbare taal. Daarnaast willen ze meer betrokkenheid realiseren van grotere aantallen diverse wijkbewoners. Voor de professional is het elkaar leren kennen een belangrijke opgave. Daarnaast zien ze de unieke werkwijze van de proeftuin als dusdanig belangrijk, dat ze willen voorkomen dat betrokkenen terugvallen in oude gewoontes en gebruiken.

Betrokkenheid wijkbewoners en coördinatie

Het betrekken van de wijkbewoners, het benutten van hun talenten en inspelen op de hun behoeften is een andere rode draad die op de reflectiekaartjes terugkomt. De managers willen graag dat een vertegenwoordiging van de wijkbewoners zich aansluit bij de steungroep. Tenslotte wordt door professionals aandacht gevraagd voor het coördineren van gezamenlijke thema’s en de uitvoering daarvan.

Delen van succesverhalen

Zowel wijkbewoners, professionals als managers geven aan dat zij de mooie voorbeelden en succesverhalen in Proeftuin Ruwaard willen vertellen en uitdragen, zodat duidelijk wordt aan de buitenwereld wat voor moois er plaatsvindt in deze wijk.  Heeft u ideeën voor verhalen over, in en met de wijk of wilt u ze zelf vertellen? Neem dan contact op via rucreant@gmail.com.

De uitkomsten van deze bijeenkomst worden onder meer gebruikt als input voor de uitwerking van de jaarplannen binnen de proeftuin. De volgende leersessie vindt plaats op dinsdag 17 april van 11.00 tot 13.00 uur in D’n Iemhof. U bent als wijkbewoner of betrokken professional van harte welkom!