- 05 February 2019 -

Update experiment gezamenlijk wijkbudget

De stijgende zorgvraag in de toekomst opvangen door te werken vanuit één gezamenlijk wijkbudget. Proeftuin Ruwaard experimenteert sinds begin 2018 met deze aanpak. Hoe ziet die aanpak er precies uit? Wat betekent dit in de praktijk?

De aanpak

De samenwerkende partijen van Proeftuin Ruwaard willen samen méér mensen beter helpen en experimenteren daarom met een gezamenlijk budget. Proeftuin Ruwaard koos voor een aanpak waarbij de gemeente Oss vanaf begin 2018 vijf jaar lang een subsidie geeft uit de Wmo-middelen aan de deelnemende organisaties. De partijen stoppen het geld in de pot van de proeftuin en komen er vervolgens niet meer aan. De partijen bepalen vervolgens samen hoe het geld wordt uitgegeven. Of nog concreter; de professionals in de wijk. Daarbij is de vraag vanuit de wijkbewoner het uitgangspunt in plaats van de diensten of producten van de diverse aanbieders. De deelnemende partijen hebben afgesproken dat ze de komende jaren met het vaste budget uit gaan komen. De ‘prikkel’ ligt dus niet langer bij productie, maar bij kwaliteit en passende zorg voor zoveel mogelijk mensen die deze zorg nodig hebben. Een verschuiving die past bij het ‘anders denken, doen en organiseren’ van het samenwerkingsverband.

image

In de praktijk

Via de Osse samenwerkwijze kijken professionals samen met de wijkbewoner wat hij kan, wil en nodig heeft. Dit gebeurt vanuit de ‘white-label-gedachte’: welke organisatie de zorg levert maakt voor de inwoner niet uit, als het maar de juiste zorg is. De partijen hebben met elkaar afgesproken dat zij bij het leveren van zorg uitgaan van de eigen financiële ruimte. Op deze manier proberen zij te voorkomen dat zij meer geld uitgeven dan er beschikbaar is in het wijkbudget. Kan maar één organisatie de benodigde zorg leveren, bijvoorbeeld door specifieke kennis of competenties, dan overleggen managers of bestuurders met elkaar hoe zij dit financieel mogelijk gaan maken. Kunnen meerdere partijen de zorg leveren, dan kijkt de proeftuin welke organisatie(s) nog ruimte hebben. Op dit moment experimenteren partijen of deze werkwijze werkbaar is en of hiermee de leefbaarheid en vitaliteit van de inwoners uit Ruwaard worden vergroot.

De eerste resultaten

Op dit moment vindt een analyse plaats van de resultaten uit 2018 van het werken met het wijkbudget. Ook richten de partijen een gezamenlijk dashboard in, waarmee ze binnenkort maandelijks kunnen zien hoe de besteding van het wijkbudget eruitziet. Tegelijkertijd gaan de partijen gezamenlijk meten en periodiek kijken naar de uitkomsten van het experiment voor de wijk.

Ontwikkeling ‘nieuwe vormen van zorg’

Vanuit demografische ontwikkelingen is de verwachting dat de zorgvraag, zowel landelijk als in de wijk Ruwaard, de komende jaren zal blijven stijgen. Dit terwijl het wijkbudget voor zorg en ondersteuning voor vijf jaar is vastgezet. Het is dus belangrijk dat de samenwerkende partijen van Proeftuin Ruwaard nieuwe vormen van zorg ontwikkelen. Partijen werken binnen het experiment dan ook samen aan het organiseren van collectieve vormen van ondersteuning, de inzet van ervaringsdeskundigheid, nieuwe vormen van dagbesteding en meer preventie. Steeds vaker wordt gekeken hoe hulpvragen preventief en collectief kunnen worden ingevuld. Alleen als het noodzakelijk is, wordt individuele zorg geleverd en er wordt zoveel mogelijk samen met de wijkbewoner, zijn netwerk en andere mensen in de wijk samengewerkt. De bedoeling is dat uiteindelijk meer wijkbewoners de nodige zorg kunnen krijgen betaald vanuit hetzelfde budget.